Misstänkt psykos – Hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning av vårdbehov

Hälso- och sjukvården bör skapa hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning av vårdbehov till personer med misstänkt psykos.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden ökar möjligheten att bedöma hur allvarligt tillståndet är hos personer med misstänkt psykos, och att kunna erbjuda rätt behandling i ett tidigt skede, vilket kan förbättra prognosen. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning av vårdbehov

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning leder till ökade kostnader på kort sikt men till oförändrad kostnadsnivå på lång sikt. Åtgärden bedöms kräva ökad bemanning och ändrad personalorganisation.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se