Opioidberoende – Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin

Vid tillståndet eller populationen Opioidberoende har åtgärden Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att buprenorfin inte har bättre effekt än metadon och större risk för felanvändning jämfört med buprenorfin-naloxon.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se