Opioidberoende (analgetika) – Läkemedelsassisterad behandling med metadon

Vid tillståndet eller populationen Opioidberoende (analgetika) har åtgärden Läkemedelsassisterad behandling med metadon prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att metadon inte har bättre effekt än buprenorfin och har fler biverkningar.
Kommentar: Kan vara ett alternativ för patienter med opioidberoende och med svår smärtproblematik.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se