Opioidberoende (analgetika) – Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin-naloxon

Vid tillståndet eller populationen Opioidberoende (analgetika) har åtgärden Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin-naloxon prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ökar andelen patienter som blir opioidfria.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se