Möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende – Underlag för diagnostik med SCID I

Vid tillståndet eller populationen Möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende har åtgärden Underlag för diagnostik med SCID I prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet fungerar relativt väl som underlag för att diagnostisera alkohol- och narkotikamissbruk och beroende.
Kommentar: Instrumentet kan även ge viktig information om eventuell samsjuklighet i form av annan psykisk störning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se