Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och hemlöshet – Boendeinsatser i form av bostad först

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och hemlöshet har åtgärden Boendeinsatser i form av bostad först prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger god effekt på boendestabiliteten, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.
Kommentar: Åtgärden har också effekt på missbruk och beroende.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se