Långvarigt bruk av bensodiazepiner där utsättning på sedvanligt sätt inte varit möjligt – Kognitiv beteendeterapi (KBT) som tillägg till bensodiazepinnedtrappning

Vid tillståndet eller populationen Långvarigt bruk av bensodiazepiner där utsättning på sedvanligt sätt inte varit möjligt har åtgärden Kognitiv beteendeterapi (KBT) som tillägg till bensodiazepinnedtrappning prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att kognitiv beteendeterapi som tillägg till nedtrappning av bensodiazepin ökar andelen patienter som blir bensodiazepinfria.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se