Befarat pågående intag av alkohol – Mätning av alkoholhalten i utandningsluft

Vid tillståndet eller populationen Befarat pågående intag av alkohol har åtgärden Mätning av alkoholhalten i utandningsluft prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att mätning i utandningsluft har god sensitivitet och specificitet.
Kommentar: Testet är enkelt att utföra och har hög tillämplighet i den kliniska situationen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se