Befarat långvarigt högt intag av alkohol – Mätning av PEth i blodprov

Vid tillståndet eller populationen Befarat långvarigt högt intag av alkohol har åtgärden Mätning av PEth i blodprov prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att PEth både har hög sensitivitet och specificitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se