Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika – Stöd att motivera till behandling i form av pressure to change (PTC)

Vid tillståndet eller populationen Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika har åtgärden Stöd att motivera till behandling i form av pressure to change (PTC) prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger en hög andel som söker behandling och missbruket minskar, samt att de anhörigas välbefinnande ökar, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.
Kommentar: Det finns alternativa insatser för att motivera till behandling (ARISE och CRAFT), som har bättre effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se