Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika – Stöd att motivera till behandling i form av a relational intervention sequence for engagement (ARISE)

Vid tillståndet eller populationen Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika har åtgärden Stöd att motivera till behandling i form av a relational intervention sequence for engagement (ARISE) prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger en mycket hög andel som påbörjar och fullföljer behandling, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.
Kommentar: Effekten är likvärdig tvångsvård.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se