Amfetaminberoende med samtidig adhd – Metylfenidat

Vid tillståndet eller populationen Amfetaminberoende med samtidig adhd bör åtgärden Metylfenidat endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och att forskning förväntas.
Kommentar: Rekommendationen gäller inte metylfenidats effekt på adhd-symtomen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se