Alkoholberoende – Disulfiram (Antabus)

Vid tillståndet eller populationen Alkoholberoende har åtgärden Disulfiram (Antabus) prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att disulfiram har god effekt och låg kostnad per effekt.
Kommentar: Dock krävs provtagning och uppföljning på grund av leverpåverkan.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se