Alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens – Klometiazol (Heminevrin)

Vid tillståndet eller populationen Alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens har åtgärden Klometiazol (Heminevrin) prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att klometiazol är väl beprövat ger likvärdig effekt på risk för abstinensepilepsi som bensodiazepiner. Klometiazol kan dock ge en ökad risk för andningsdepression och ökad sekretion i luftvägarna.
Kommentar: Klometiazol bör därför vara förbehållet inneliggande vård och endast ges i avgränsad abstinensfas.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se