Demenssjukdom – Multiprofessionellt teambaserat arbete inom vård och omsorg

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda vård och omsorg utifrån ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt till personer med demenssjukdom.
Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU
Information
Stäng

Rangordning 1–10

Detta är åtgärder som hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten antingen bör, kan eller endast i undantagsfall kan erbjuda. De rangordnade åtgärderna har dokumenterad effekt eller stöd i beprövad erfarenhet. De redovisas i en skala från 1 till 10 efter angelägenhetsgrad. Siffran 1 anger åtgärder med högst prioritet. Dessa åtgärder ger stor nytta vid de aktuella hälsotillstånden alternativt stor nytta i förhållande till kostnaden. Siffran 10 anger åtgärder som ger liten eller mycket liten nytta i förhållande till kostnaden.

Icke-göra

Icke-göra innebär att åtgärderna bör utmönstras ur hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten. Det beror antingen på att det finns underlag för att åtgärderna inte ger någon nytta, att åtgärderna är påtagligt ogynnsam för individen eller att fyndet av de diagnostiska åtgärderna inte påverkar den fortsatta handläggningen.

FoU

FoU står för forskning och utveckling. Till FoU hänförs åtgärder där det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men där pågående eller kommande forskning kan tillföra ny kunskap. Dessa åtgärder bör hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten inte utföra rutinmässigt, utan endast inom ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering.

Öppna alla +

Motivering till rekommendation

Beprövad erfarenhet talar för att åtgärden har positiv effekt på viktiga effektmått, såsom den demenssjuka personens livskvalitet och funktion samt de anhörigas livskvalitet. Den demenssjuka personens komplexa behov innebär att flera olika kompetenser, som kan innefatta både vård och omsorg, behövs för ett heltäckande omhändertagande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Multiprofessionellt teambaserat arbete

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om multiprofessionellt teambaserat arbete kommer att påverka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation, eftersom både kommuner, landsting och regioner behöver skapa eller fortsätta utveckla nya arbetssätt för att uppnå ett mer gränsöverskridande multiprofessionellt och teambaserat arbete. Socialstyrelsen bedömer att antalet team som innehåller medicinsk kompetens, omvårdnads- och rehabiliteringskompetens och deltagare från både vård och omsorg behöver öka inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Multiprofessionellt teambaserat arbete omfattar personal och kompetenser som finns i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Förändringar i arbetssätt kan förutsätta tillskott av resurser för att införa och driva det teambaserade arbetssättet.

Målet är att den organisatoriska förändringen ska medföra att personer med demenssjukdom får ett bättre omhändertagande vilket kan både öka och minska kostnaderna. Det teambaserade arbetet kan leda till att tidigare brister uppmärksammas och åtgärdas vilket ökar kostnaderna. Ett bättre omhändertagande kan också medföra kostnadsbesparingar om exempelvis akutinläggningar kan förebyggas. Ett exempel på ett multiprofessionellt teamarbete är de demensteam som finns i många kommuner. De tycks dock som om antalet demensteam har minskat under de senaste åren. Enligt preliminära resultat från Socialstyrelsens enkät till kommunerna angav mindre än hälften att de har ett demensteam, vilket innebär att andelen minskat från år 2013. Dessutom är det ovanligt att det finns demensteam som är gemensamma för landsting eller region och kommun. Preliminära data visar att sådana team finns i färre än 10 procent av kommunerna. Socialstyrelsens rekommendation avser demensteam med kompetenser som har sin bas i såväl hälso- och sjukvården som omsorgen och att det finns en samordnande funktion för hela teamet. Socialstyrelsen bedömer att antalet multiprofessionella team behöver öka i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och särskilt demensteam där landsting, regioner och kommuner samverkar. Det saknas säkra data för i vilken utsträckning åtgärden kan påverka kostnader och resursanvändning för landstingen och regionerna på längre sikt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad