Misstänkt demenssjukdom – Kognitiva screeningbatteriet (KSB) som en del i den utvidgade demensutredningen

Hälso- och sjukvården kan erbjuda det kognitiva screeningbatteriet (KSB) som en del i den utvidgade demensutredningen till personer med misstänkt demenssjukdom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har måttlig svårighetsgrad. Enligt beprövad erfarenhet kan åtgärden bidra till möjligheten att ställa korrekt diagnos, men de neuropsykologiska testerna bedöms ha större diagnostisk tillförlitlighet.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se