Demenssjukdom – Validation enligt Feil

Socialtjänsten kan i undantagsfall erbjuda validation enligt Feil till personer med demenssjukdom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på kognitiv funktion och beteendestörning, men det vetenskapliga stödet är begränsat. Det vetenskapliga stödet för andra viktiga effektmått är otillräckligt.
Kommentar: Andra liknande åtgärder inom validation används i dag inom omsorgen som en del av den personcentrerade vården. Socialstyrelsen har dock endast utvärderat den specifika åtgärden validation enligt Feil.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se