Demenssjukdom – Utbildning om demenssjukdom för biståndshandläggare och LSS-handläggare som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom

Socialtjänsten bör erbjuda utbildning om demenssjukdom till biståndshandläggare och LSS-handläggare som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Beprövad erfarenhet talar för att åtgärden bidrar till förbättrad livskvalitet för personer med demenssjukdom samt till förbättrad livskvalitet och minskad upplevd belastning för de anhöriga.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Utbildning av bistånds- och LSS-handläggare

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om utbildning om demenssjukdom för bistånds- och LSS-handläggare som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom kommer att påverka socialtjänstens resursfördelning eftersom kommunerna behöver avsätta tid för denna form av kompetensutveckling. Socialstyrelsen bedömer att socialtjänsten kan öka antalet biståndshandläggare som får utbildning om demenssjukdom. Om ytterligare cirka 1 000 biståndshandläggare skulle utbildas innebär det en extra kostnad för socialtjänsten på 1,6 miljoner kronor på nationell nivå. SCB:s statistik visar att det år 2014 fanns 4 400 biståndshandläggare [1]. Det saknas uppgifter om hur många av dessa som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom eller om det finns särskilda biståndshandläggare för personer med demenssjukdom i större kommuner. Fram till augusti 2017 hade 3 260 personer deltagit i den webbaserade utbildningen Demens ABC plus Biståndshandläggare som Svenskt Demenscentrum har tagit fram, men det är okänt hur många av dessa som arbetar som biståndshandläggare [2]. Den grundläggande webbaserade utbildningen Demens ABC och påbyggnadsutbildningen Demens ABC plus Biståndshandläggare tar sammanlagt cirka 6 timmar att genomföra [3]. Om ett mål är att alla som arbetar som biståndshandläggare ska ha genomfört dessa två utbildningar kan det motsvara ytterligare cirka 1 000 biståndshandläggare. Kostnaden för arbetstidsinsatsen skulle då motsvara cirka 1,6 miljoner kronor. Därtill kommer en årlig kostnad motsvarande 6 arbetstimmar per person för att erbjuda nya biståndshandläggare att genomföra samma utbildningar

Referenser

  1. Anställda (yrkesregistret) 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter Yrke (SSYK 2012), kön och år.: Statistiska centralbyrån (SCB). 2016
  2. Svenskt Demenscentrum. plus Biståndshandläggare i siffror. 2016. Hämtad 2016-08-12 från: http://www.demenscentrum.se/ Utbildning/Webbutbildningar1/Samtliga-plusutbildningar/plusBistandshandlaggare/Demenskarta1/
  3. Svenskt Demenscentrum. Avgiftsfria webbutbildningar. 2016. Hämtad 2016-08-12 från: http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se