Demenssjukdom – Anpassad måltidsmiljö i ordinärt boende

Socialtjänsten bör erbjuda anpassad måltidsmiljö till personer med demenssjukdom i ordinärt boende.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Beprövad erfarenhet talar för positiv effekt av anpassad måltidsmiljö på ätproblem och livskvalitet. Åtgärden tillgodoser ett grundläggande behov.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se