Alzheimers sjukdom, mild till måttlig, med cerebrovaskulära inslag – Kolinesterashämmare

Hälso- och sjukvården bör erbjuda läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare till personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulära inslag.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har stor svårighetsgrad med få behandlingsalternativ samtidigt som åtgärden har liten till måttlig säkerställd effekt på t.ex. kognition och allmän daglig livsföring vilket bedöms överväga biverkningsprofilen.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se