Alzheimers sjukdom med lindrig kognitiv funktionsnedsättning (diagnostiserad genom analys av biomarkörer) – Kolinesterashämmare

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare till personer med lindrig kognitiv funktionsnedsättning (diagnostiserad genom analys av biomarkörer).

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget visar på en osäker effekt på utvecklingen av demenssjukdom, men i undantagsfall kan de positiva effekterna av behandlingen överväga biverkningarna.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se