Alzheimers sjukdom, måttlig till svår – Memantin som tillägg till kolinesterashämmare

Hälso- och sjukvården bör erbjuda läkemedelsbehandling med memantin som tillägg till kolinesterashämmare till personer med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har stor svårighetsgrad och åtgärden har liten positiv effekt på kognition och global funktion samtidigt som små förbättringar i det aktuella stadiet av sjukdomen är betydelsefulla.
Åtgärden innebär få biverkningar.
Kommentar: Fri förskrivningsrätt möjliggör ordination utanför den godkända indikationen, men medför ett större ansvar för den enskilda läkaren.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se