Vuxna som har ohälsosamma matvanor och besöker tandvården – Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling)

Vid tillståndet eller populationen Vuxna som har ohälsosamma matvanor och besöker tandvården har åtgärden Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling) prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och kvalificerat rådgivande samtal ökar tydligt det dagliga intaget av frukt och grönsaker för vuxna med ohälsosamma matvanor. Detta kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och vissa sorters cancer. Socialstyrelsen bedömer att effekten även kan gälla vuxna som behöver ändra matvanor för att få bättre munhälsa. Åtgärden bedöms dessutom vara kostnadseffektiv.
Kommentar: Denna rekommendation kommer från Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018), där den gäller vuxna med ohälsosamma matvanor generellt. I riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor styrs inte åtgärdernas rangordning lika tydligt av hälsotillståndets svårighetsgrad som i de nationella riktlinjerna för tandvård.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se