Vuxna och barn >12 år som besöker tandvården för undersökning – Systematisk identifiering av smärta och funktionsstörningar i käksystemet

Vid tillståndet eller populationen Vuxna och barn >12 år som besöker tandvården för undersökning har åtgärden Systematisk identifiering av smärta och funktionsstörningar i käksystemet prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar till att identifiera smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Dessa tillstånd har generellt en stor svårighetsgrad, och risken att drabbas av dem bedöms vara stor. Den sammanvägda svårighetsgraden bedöms därför vara stor, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Tillståndet är underdiagnostiserat och underbehandlat. Åtgärden leder till att fler får diagnos och lämplig behandling, och kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se