Symtomatisk pulpit där karies uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan, vuxna – Symtomatisk behandling - pulpotomi och försegling med temporär fyllning

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk pulpit där karies uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan har åtgärden Symtomatisk behandling - pulpotomi och försegling med temporär fyllning prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulpotomi har mycket god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg och att åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med att enbart göra en fyllning. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se