Symtomatisk pulpit där karies uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan, vuxna – Symtomatisk behandling - kariesexkavering - försegling med temporär fyllning

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk pulpit där karies uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan har åtgärden Symtomatisk behandling - kariesexkavering - försegling med temporär fyllning prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Exkavering till läsion och försegling med fyllning har en måttlig effekt och en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Detta är en behandling som alltid följs av permanent åtgärd såsom pulpektomi och rotfyllning. Åtgärden innebär en måttlig kostnad per vunnen effekt men åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med pulpotomi. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se