Symtomatisk pulpit då karies uppmjukningszon inte nått pulpan, vuxna – Symtomatisk behandling - fullständig kariesexkavering - försegling med temporär eller permanent fyllning

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk pulpit då karies uppmjukningszon inte nått pulpan har åtgärden Symtomatisk behandling - fullständig kariesexkavering - försegling med temporär eller permanent fyllning prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fullständig kariesexkavering och försegling med fyllning har mycket god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden är vävnadsbevarande. Kostnaden är låg per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se