Symtomatisk käkledsartros (degenerativ ledsjukdom), vuxna – Natriumhyaluronat intraartikulärt

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk käkledsartros (degenerativ ledsjukdom), vuxna har åtgärden Natriumhyaluronat intraartikulärt prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Intraartikulär administrering av natriumhyaluronat har en låg till måttlig effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnad för behandling är hög per vunnen effekt och att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med NSAID och intraartikulär injektion med glukokortikoid. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se