Symtomatisk diskförskjutning med återgång, vuxna – Stabiliseringsskena

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk diskförskjutning med återgång har åtgärden Stabiliseringsskena prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Stabiliseringsskena har en låg till måttlig effekt på knäppning och smärta och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Långtidseffekten är lika med den som uppnås med reponeringsskena. Effekt av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se