Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd, vuxna – Systemisk antibiotikabehandling som tillägg till rensning av rotkanalssystemet

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd, vuxna har åtgärden Systemisk antibiotikabehandling som tillägg till rensning av rotkanalssystemet prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Systemisk antibiotikabehandling som tillägg till rensning av rotkanalssystemet har ingen tilläggseffekt och saknar möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Behandlingen är därför inte kostnadseffektiv. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika först bör övervägas när det finns risk för spridning av infektionen och där patientens allmäntillstånd är påverkat. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se