Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd, vuxna – Enbart systemisk antibiotikabehandling i det akuta skedet

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd, vuxna har åtgärden Enbart systemisk antibiotikabehandling i det akuta skedet prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Enbart systemisk antibiotikabehandling har god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan men är inte den slutliga behandlingen av tillståndet. Tillståndet kräver en fortsättning med rensning och rotfyllning. Kostnaden har bedömts låg per vunnen effekt. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika först bör övervägas när det finns risk för spridning av infektionen och där patientens allmäntillstånd är påverkat. För detta tillstånd finns det ett behandlingsalternativ. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se