Rotfylld tand med apikal parodontit, vuxna – Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning

Vid tillståndet eller populationen Rotfylld tand med apikal parodontit har åtgärden Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Apikalkirurgi (med retrograd fyllning) har god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts måttlig per vunnen effekt och åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med apikalkirurgi utan retrograd fyllning. Även om effekten är något bättre jämfört med revisionsbehandling är bevisvärdet inte tillräckligt starkt för att skilja behandlingarna åt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se