Retinerad hörntand som medfört tandlucka, vuxna – Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning

Vid tillståndet eller populationen Retinerad hörntand som medfört tandlucka har åtgärden Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Friläggning och framdragning med ortodontisk apparatur har en måttlig till god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Det finns vissa risker med behandlingen (rotresorption) och behandlingen ska jämföras med andra behandlingsalternativ som exempelvis protetisk ersättning. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som måttlig till hög. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se