Pulpanekros med apikal parodontit, vuxna – Rensning och rotfyllning vid ett tillfälle

Vid tillståndet eller populationen Pulpanekros med apikal parodontit, vuxna har åtgärden Rensning och rotfyllning vid ett tillfälle prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rotbehandling har god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden för vunnen effekt har bedömts låg. Rotbehandling vid ett tillfälle är kostnadseffektivt i förhållande till behandling vid flera tillfällen men detta har inte varit avgörande för att skilja rotbehandling vid eller flera tillfällen åt i prioritet. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se