Periimplantit, vuxna som röker – Rökavvänjning som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling

Vid tillståndet eller populationen Periimplantit, vuxna som röker har åtgärden Rökavvänjning som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rökavvänjning som ett tillägg till infektionsbehandlingar har en låg till måttlig långsiktig positiv effekt och har därmed också en möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv då ett rökstopp också innebär andra positiva följdeffekter. Rökavvänjningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se