Periimplantit – Lågenergi-laser (LLLT) som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Periimplantit har åtgärden Lågenergi-laser (LLLT) som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har ingen tilläggseffekt, och kostnaden bedöms vara mycket hög per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se