Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Air-polishing som alternativ till mekanisk instrumentering vid uppföljande stödbehandling

Vid tillståndet eller populationen Parodontit (stadium 1-4) har åtgärden Air-polishing som alternativ till mekanisk instrumentering vid uppföljande stödbehandling prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En effektiv egenvård (munhygien) är av avgörande betydelse för ett positivt behandlingsresultat och en förbättrad munhygien bör därmed ha stor möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten för att uppnå en förbättrad munhygien har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se