Parodontal sjukdom där otillräcklig munhygien är en riskfaktor, vuxna – Rådgivande samtal

Vid tillståndet eller populationen Parodontal sjukdom där otillräcklig munhygien är en riskfaktor, vuxna har åtgärden Rådgivande samtal prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har möjligen en liten effekt på rengöring mellan tänderna (approximal rengöring), men ingen effekt på tandborstningsvanor, jämfört med sedvanliga råd alternativt ingen rådgivning. Det går inte att uttala sig om effekten på plack och gingivit, eftersom det vetenskapliga underlaget har mycket låg tillförlitlighet. Kostnaden bedöms vara hög per vunnen effekt.

Kommentar: Innehållet i ett rådgivande samtal kan variera stort. De utvärderade samtalen är inte enhetliga, även om de har ett antal gemensamma drag. Detta kan vara en anledning till att effekten är liten och tillförlitligheten mycket låg.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se