Parodontal sjukdom där otillräcklig munhygien är en riskfaktor, vuxna – Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling)

Vid tillståndet eller populationen Parodontal sjukdom där otillräcklig munhygien är en riskfaktor, vuxna har åtgärden Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling) prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga prioritet. Åtgärden har möjligen en liten effekt på förekomsten av plack och gingivit samt på rengöring mellan tänderna (approximal rengöring), men ingen effekt på självrapporterade tandborstningsvanor, jämfört med rådgivande samtal. Kostnaden bedöms vara hög per vunnen effekt.
Kommentar: Majoriteten av studierna är utförda på specialistklinik i parodontologi, vilket kan påverka resultatens överförbarhet. På en specialistklinik kan också jämförelsealternativet rådgivande samtal vara mer omfattande än i annan tandvård, vilket kan vara en anledning till att effekten inte skiljer sig mer mellan de jämförda åtgärderna.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se