Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit utan exponerat rotkanalssystem, vuxna – Revisionsbehandling

Vid tillståndet eller populationen Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit utan exponerat rotkanalssystem har åtgärden Revisionsbehandling prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en liten påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 7 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. När den koronala restaureringen är utan anmärkning eller en planerad tandbehandling inte exponerar rotkanalssystemet med den ofullständiga* rotfyllningen, bedöms risken för invasion av bakterier och därmed för utveckling av apikal parodontit som mycket låg, varför revisionsbehandling inte är motiverad och åtgärden därmed inte kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
*Ofullständigt rotfylld = otät och/eller för kort rotfyllning

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se