Långvarig käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom som orsakat bettförändring, vuxna – Ocklusal korrigering

Vid tillståndet eller populationen Långvarig käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom som orsakat bettförändring har åtgärden Ocklusal korrigering prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusal korrigering har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden sker ofta i kombination med avlastning o slipning. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se