Kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande bett- och tandpositionsavvikelser, vuxna – Ortodonti som del i en multidisciplinär betthabilitering

Vid tillståndet eller populationen Kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande bett- och tandpositionsavvikelser har åtgärden Ortodonti som del i en multidisciplinär betthabilitering prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ortodonti som en del i multidisciplinär bettrehabilitering har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms generera en måttlig till hög kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se