Karies som kräver operativ åtgärd, vuxna – Exkavering med kemomekanisk teknik

Vid tillståndet eller populationen Karies som kräver operativ åtgärd har åtgärden Exkavering med kemomekanisk teknik prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Effekten på kariesfrihet är lika den som uppnås med mekanisk exkavering med borr/exkavator men tidsåtgången bedöms större. Detta innebär att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med borr/exkavator. Effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se