Karies som kräver operativ åtgärd, vuxna – Exkavering med borr

Vid tillståndet eller populationen Karies som kräver operativ åtgärd har åtgärden Exkavering med borr prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Mekanisk exkavering med borr har god effekt att avlägsna kariesskadad tandsubstans till en låg kostnad per vunnen effekt. Effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se