Karies eller risk för karies, eller gingivit eller risk för gingivit, vuxna som behöver särskilt stöd – Daglig tillförsel av klorhexidinpreparat

Vid tillståndet eller populationen Karies eller risk för karies, eller gingivit eller risk för gingivit, vuxna som behöver särskilt stöd har åtgärden Daglig tillförsel av klorhexidinpreparat prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Karies och gingivit har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Tillståndet omfattar även de som har risk för karies eller gingivit och svårighetsgraden bedöms därför vara måttlig till stor. Åtgärden har dock ingen effekt, eller endast en icke kliniskt relevant effekt. Kostnaden bedöms vara mycket hög per vunnen effekt. För enstaka personer kan åtgärden dock vara lämplig.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se