Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Botuliniumtoxin-injektion

Vid tillståndet eller populationen Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har åtgärden Botuliniumtoxin-injektion prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Botuliniumtoxin har låg effekt på smärta och därmed en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att behandling med botuliniumtoxin har en måttlig till hög kostnad per vunnen effekt och inte är kostnadseffektiv jämfört med salicylatkräm. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se