Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom, vuxna – Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)

Vid tillståndet eller populationen Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom har åtgärden Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på oral hälsa. TENS har låg effekt och begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att metoden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se