Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom – Natriumhyaluronat intraartikulärt, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom har åtgärden Natriumhyaluronat intraartikulärt prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Intraartikulär administrering av natriumhyaluronat har en låg effekt och begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög och att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med glukokortikoid. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se