Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom, vuxna – Glukokortikoid intraartikulärt

Vid tillståndet eller populationen Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom har åtgärden Glukokortikoid intraartikulärt prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Glukokortikoid intraartikulärt har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Av 3 förekommande intraartikukära injektioner bedöms glukokortikoid vara det bästa alternativet. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se