Käkledsankylos, vuxna – Resektion av ledhuvudet med allogen artroplastik (ledprotes)

Vid tillståndet eller populationen Käkledsankylos har åtgärden Resektion av ledhuvudet med allogen artroplastik (ledprotes) prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Resektion av käkledshuvudet med allogen artroplastik (ledprotes) har en låg till måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden har en stor risk för komplikationer. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är mycket hög. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se